Delprosjekt 3

Utvikling av metoder og verktøy vil i stor grad basere seg på resultater fra delprosjekt 1 og 2. Forskningsspørsmålene som skal besvares i Delprosjekt 3 Verktøy og metoder er foreløpig formulert som følger:

Hvordan kan resultatene fra Oscar nyttiggjøres i praksis?

  1. Hvordan kan identifiserte behov for metoder og verktøy fra DP1 og DP2 implementeres i OSCAR «verktøykassen»?

Hvilke metoder er viktige for å sikre verdi for eier og bruker?

  1. Ta i bruk eksisterende eller utvikle nye metoder der det det i dag er mangelfullt
  2. Hvilke verktøy kan benyttes for å understøtte metodikken? Linker til eksisterende og utvikle verktøy på grunnlag av resultater fra DP1 og DP2

Hvordan kan mål og premisser fra tidligfase overføres gjennom prosessen til bruksfasen og tilbake?

  1. Til byggeprosessen (steg 4-6) og hva overføres til bruksfasen (steg 7)?
  2. Hvilken informasjon fra bruksfasen skal ligge til grunn i tidligfase?

 

 

Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326