Delprosjekt 2

Gjennomføringsprosesser og -modeller, skal besvare følgende forskningsspørsmål:

  • Hvilke virkemidler i tidligfase, prosjektering, bygging og idriftsettelse (som for eksempel avtaleforhold, økonomiske insentiver og prosess) vil kunne motivere valg av løsninger som gir verdiskaping i bruksfasen?
  • Hvilke virkemidler vil kunne motvirke dette?
  • Hvordan vil virkemidlene som motiverer verdiskaping kunne innarbeides i gjennomføringsmodeller for ulike typer prosjekter og hva krever dette av aktørene?
  • Hvordan bør gjennomføringsprosessen mht. overføring av informasjon (stafettvekslinger) mellom aktørene og mellom faser i prosjektet foregå for å sikre at premisser fra tidligere faser etterleves i den neste?
  • Hvilke metoder og verktøy vil det være behov for for å sikre en god gjennomføringsprosess og måloppnåelse mht verdiskaping for eier og bruker?

Hele rapporten fra delprosjekt 2 kan leses her: OSCAR – Rapport Delprosjekt 2

Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326