Delprosjekt 1

Kunnskap om hva som bidrar til verdiskaping i bruksfasen for eier og bruker til bruk i tidligfaseplanlegging

-skal besvare følgende forskningsspørsmål:

  • Hva kjennetegner bygg og løsninger som gir verdiskaping for eier og bruker gjennom livsløpet?
  • Hva kjennetegner bygg og løsninger som ikke bidrar til verdiskaping for eier og bruker gjennom livsløpet?
  • Hvordan varierer verdiskapingen av ulike løsninger med hensyn til kontekst (for eksempel type kjernevirksomhet, type eiendomsaktør, lokalisering, marked etc.)? Under hvilke forutsetninger gjelder i så fall at ulike løsninger kan være fordelaktige eller ikke?
  • Hva kjennetegner aktørene som bidrar til verdiskaping for eier og bruker gjennom livsløpet?

Hele rapporten fra delprosjekt 1 kan leses her: OSCAR – Rapport delprosjekt 1 – Tidligfase

Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326