VH4

VERDIHJULET.NO

Delprosjekt 3 – Metoder og Verktøy

Resultat:

VERDIHJULET.NO 

Verdihjulet er et hjelpemiddel for å strukturere aktiviteter som skal bidra til verdiskaping i bruksfasen av prosjektet.  Det er utviklet på bakgrunn av resultatene i Oscar prosjektets delprosjekt 1 og 2.

Verdihjulet omtaler 4 viktige faser i prosjektet:

  • Initieringsfasen – er fasen der prosjektet initieres og strategiske analyser gjennomføres.
  • Tidligfasen – er fasen frem til en eventuell investeringsbeslutning.
  • Produksjonsfasen – inkluderer design (produksjon for å bygge) og selve byggingen
  • Bruksfasen – er fasen bygget er i bruk. En ombygging vil så starte med ny analyse.

Med disse fire fasene definerer Verdihjulet en generisk faseplan som kan benyttes i alle byggeprosjekt, store som små, og som kan tilpasses andre prosjektmodeller og faseinndelinger, som for eksempel Neste Steg (Bygg21), eller prosjektmodellene som benyttes av ulike byggherrer. Et av OSCARS hovedfunn er at overgangen mellom faser og aktører kan være utfordrende ved at viktig informasjon går tapt eller utdateres. Verdihjulet inneholder derfor også det vi kaller Stafettvekslinger  i overgangen mellom fasene. Det er prosjekteier som er ansvarlig for å ta nødvendige beslutninger for å gå videre til neste fase og sikre at  prosjektgrunnlaget er oppdatert.

OSCAR har ved siden av å identifisere utfordringer og muligheter for å oppnå verdiskaping for eier og bruker i investeringsprosjekter, også identifisert tiltak i hver enkelt fase som kan bidra til verdiskaping.

På de fleste områder der det er anbefalt tiltak finnes det etablerte veiledere, metoder og verktøy som kan tas i bruk. OSCAR har derfor i liten grad utviklet nye metoder og verktøy. Verdihjulet tilstreber å gi en oversikt over det som  anses som de viktigste aktiviteter som kan bidra til verdi for eier og bruker, basert på funn fra forskningen. Verdihjulet har linker til relevant informasjon, og til metoder og verktøy som kan tas i bruk i den sammenhengen. Verdihjulet er altså ikke en veileder for prosjektgjennomføring, men tilbyr et supplement.

Verdihjulet skal også inneholde en rekke eksempler fra praksis – såkalte forbildeprosjekter hvor Oscar prinsippene helt eller delvis er fulgt gjennom prosjektet.  Forbildeprosjektene deles av alle partnere i Oscar-prosjektet og vil bli supplert etterhvert som flere tar i bruk resultatene av Oscarprosjektet  –Oscar-prinsippene – i nye prosjekter.

 

Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326