DP1

Rapport fra delprosjekt 1 – Tidligfase

Rapport delprosjekt 1 – tidligfase

Delprosjektleder DP1  Margrethe Foss

Resultat:

DP1 avdekker at det er omforent enighet i BAE-næringen om å utvikle bygg som sikrer verdi for brukere og eiere i et livsløpsperspektiv. Samtidig blir det avdekket at prioriteringer i tidligfase prosjektgjennomføring ikke samstemmer med brukernes prioriteringer i driftsfasen (bruksfasen). Litteraturstudiet avdekker flere gode økonomiske metoder og verktøy innenfor verdibasert prosjektledelse og livsløpsplanlegging, men at disse sjelden benyttes.

Spørreundersøkelsene i DP1 viser at respondentene fra BAE-næringen anser behov for endringen, men ikke anser seg selv som hinder for denne endringen til tross for respondentene svarer at de ikke har kunnskap om livsløpsplanlegging og verdibasert prosjektstyring.

Videre viser DP1 at innovasjon erfaringsmessig er lite vektlagt i tidligfase. Samtidig ses ikke manglende innovasjon som noe hinder for verdiskaping av aktørene i BAE-næringen, noe som vurderes som urovekkende.

Konklusjonen er derfor at følgende områder må settes på agendaen i BAE-næringen; innovasjon, prioriteringer fra driftsfasen i tidligfase i tillegg til bruk av verdibasert prosjektstyringsmodeller med et livsløpsperspektiv. Målsetning er å sikre verdi for brukere, eiere og samfunnet i et livsløpsperspektiv.

Les hele rapporten her

Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326