Multiconsult

Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innenfor rådgivning og prosjektering. Vår samlede kompetanse spenner over et spredt spekter av fagfelt. Dette gjør oss i stand til å ta totalansvar for komplekse prosjekter innenfor olje og gass, bygg og eiendom, industri, samferdsel, energi og miljø. Vår verdi som leverandør, partner og samfunnsaktør skapes hver dag av de over 1600 menneskene som til sammen utgjør Multiconsult. Vår organisasjonskultur er basert på engasjement og ansvarsfølelse, og evnen til å spille på lag med omgivelsene. Disse verdiene utgjør en robust plattform for alle våre anstte, samtidig som det langt på vei definerer vår rolle som unik leverandør og samfunnsaktør.

Gjennom nesten 100 år har Multiconsult vært en viktig aktør i utviklingen av prosjekter med stor nasjonal betydning. Vår sterke delaktighet innen bygg og infrastruktur representerer et bredt og langsiktig engasjement i det norske samfunnet.

Multiconsult er opptatt av at hele næringen og bransjen skal utvikle seg faglig. Derfor fokuserer vi på gjensidig utveksling av erfaring og læring på tvers av de enkelte aktørene. Gjennom formelle og uformelle kanaler bidrar vi sammen med våre konkurrenter til å dele kunnskap og kompetanse med hverandre.

Multiconsult har gjennom mange år utviklet et nært samarbeid med undervisningsmiljøene i Norge og i utlandet. Spesielt skal nevnes forholdet til NTNU hvor vi bidrar med professor II stillinger, forelesninger og studenter i sommerjobb og masteroppgaver.

Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326