Helse Sør-Øst

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av blant annet bosted og økonomi. Departementet styrer helse- og omsorgstjenesten gjennom et omfattende lovverk, årlige bevilgninger (ca. 130 milliarder kroner i 2009) og ved hjelp av statlige etater, virksomheter og foretak.

Norge er delt i fire helseregioner, Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord. Staten, ved Helse- og omsorgsdepartementet, eier de regionale helseforetakene.

I tillegg til å drive sykehusene har de regionale helseforetakene oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. De regionale helseforetakene løser sine pålagte oppgaver ved at sykehus eid av de regionale helseforetakene utfører oppgavene eller at tjenestene tilbys av private. De regionale helseforetak eier 25 helseforetak, i tillegg er det avtale med private sykehus/institusjoner.

Det er totalt ca 130 000 ansatte i speisalisthelsetjenesten.

Helseforetakene bygger, drifter og vedlikeholder en eiendomsmasse på ca 5 mill kvm BTA.

Det eren intensjon om at alle de fire helseregioner skal delta i Innovasjonsprosjektet, dette er imidlertid ikke internt formelt behandlet og godkjent ved søknadstidspunktet.

Helse Sør-Øst RHF har ansvar for sykehustjenester til befolkningen i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Helse Sør-Øst RHF ble etablert i 2007 etter en sammenslåingsprosess mellom tidligere Helse Sør og Helse Øst som begge ble etablert ved helsereformens start i 2002.

  • Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,8 millioner mennesker i regionen
  • Helse Sør-Øst RHF eier 10 helseforetak (=foretaksgruppen)
  • Det arbeider til sammen 75.000 medarbeidere i helseforetakene
  • Samlet budsjett for foretaksgruppen i 2013 er omlag 68 milliarder kroner

Eiendomsportefølje er ca 2,7 mill kvm BTA

Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326