VH3

Oscar ønsker Byggordboka.no velkommen!

Målet med Oscar er å utvikle kunnskapmetoder og analyseverktøy som muliggjør optimalisering av utformingen av bygg, slik at bygget kan bidra til god verdiskaping for eiere og brukere gjennom dets levetid.  For å få gode, tilpasningsdyktige og brukbare bygg trengs det kompetente aktører, både hos eiere, brukere, arkitekter, rådgivere og entreprenører, som har gode verktøy for beslutningsstøtte og kan kommunisere dette i prosjekter og prosesser.

Essensielt i dette arbeidet er at partene snakker “samme språk” – og bruker samme ord og uttrykk.  Byggordboka.no ble nylig lansert og man håper at ved å gi BE-næringen et felles, nettbasert oppslagsverk med omforente definisjoner og begreper knyttet til prosesser og aktiviteter innen FDV, eiendomsutvikling og fasilitetsstyring, så vil dette bidra til å styrke kommunikasjonen mellom partene i næringen, som igjen vil kunne bidra til gode bygg og byggeprosesser og som resulterer i en bedre verdiskapning for både eier og bruker.  Målgruppen omfatter alle som har sitt virke innen sektoren, fra konsulenter og planleggere, leverandører og utførende, myndigheter og interesseorganisasjoner til utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Byggordboka er tilgjengelig her:  www.byggordboka.no, krever ingen pålogging og er gratis å bruke!

 

Redaksjonen skriver følgende om byggordboka:

Fagområdet Bygningsforvaltning har hatt en rivende utvikling siden starten på 1990-tallet. Inntil da ble bygninger stort sett betraktet som statiske i den forstand at det de ble laget for å skulle fungere på samme måte gjennom hele brukstiden.

Nye lover og forskrifter, krav om endringer i planløsninger og tekniske installasjoner, mer avansert infrastruktur, økende behov for service og støttetjenester i bygningene etc. har påvirket behovet for mer kompetanse innen forvaltningen samt krav til tilpasninger og ombygginger.

På dette grunnlaget har bygg- og eiendomsforvaltning utviklet seg til et eget fagområde som skal bidra til at kjernevirksomheten kan understøttes mest mulig effektivt og at bygninger og eiendommer kan utvikles på en økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig bærekraftig måte.

Utviklingen av fagområdet førte med seg en rekke nye ord og uttrykk som det var behov å sette inn i en faglig sammenheng og gi mer presise definisjoner. En gruppe fagpersoner knyttet til Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF), NTNU og Multiconsult tok i 2008 initiativ til å utarbeide en ordsamling med forklaringer og definisjoner av uttrykk og begreper knyttet til fagområdet. Denne ble utgitt under tittelen «Ord og uttrykk innen eiendomsforvaltning – fasilitetsstyring (Facilities Management)», og har bl.a. vært tilgjengelig på NBEF og NTNU sine hjemmesider.

Ordsamlingen har vært mye brukt både innen BE-næringen og i undervisning. Sterk utvikling innen fagområdet førte snart til behov for en oppdatert utgave. Videre var det ønske om å utvikle samlingen til et elektronisk oppslagsverk.

Bygg21 tok i 2016 initiativ til å få utarbeidet en utvidet versjon på en elektronisk plattform, og har bidratt vesentlig til dette, både økonomisk og administrativt. Utviklingen av et dataprogram startet som en studentoppgave ved NTNU i Ålesund våren 2016, og er seinere videreutviklet av firmaet Trollkode AS. Nøkkelpersoner fra redaksjonsgruppa i 2008 har samtidig arbeidet med oppdatering av selve ordsamlingen.

Redaktørene for byggordboka.no er Max Ingar Mørk (NTNU), Olav Egil Sæbøe (Pro-FM) og Svein Bjørberg (Multiconsult)

Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo · Besøksadresse Nedre Skøyen vei 2, Oslo · Tlf +47 21 58 58 00 · Organisasjonsnummer 991 453 326